Følgende vedtekter er gjeldende fra og med 1. mars 2024
Årsmøtevedtak 28. februar 2024

 

§ 1 FORENINGENS NAVN

American Street Cars Owner’s Club Askim.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å fremme interessen for amerikansk bil og å knytte mennesker med slik interesse sammen. Videre skal foreningen spre god reklame blant offentligheten, slik at interessen vår blir akseptert blant publikum og offentlige institusjoner. Foreningen skal arbeide for å spre mest mulig kunnskap om bilene og derigjennom være en medvirkende faktor til bedre trafikksikkerhet.

§ 3 INNMELDING

Alle som stiller seg positive til formålsparagrafen, samt fortrinnsvis er eier av eller står i nær kontakt med eier av amerikansk bil, kan søke medlemskap. Eierskap av amerikansk bil er ikke et krav.

Innmelding skjer via www.asca.no

§ 4 UTMELDING

Utmelding rettes skriftelig via e-post til kasserer@asca.no. Medlemmet kan fratas medlemsskapet hvis det:

  • Ikke betaler kontingenten til fastsatt tid
  • Opptrer illojalt mot vedtektene satt av foreningen
  • Bruker foreningens navn til egen vinning
  • Blir tatt for en straffbar handling hvor foreningens navn blir nevnt i negativ retning

§ 5 STEMMERETT

Alle medlemmer, unntatt juniormedlemmer, har stemmerett. Medlemmet må selv være til stede om stemmen skal være gyldig.

§ 6 MØTER

Det skal avholdes årsmøte hvert år, helst etter nyttår. På årsmøtet fastsettes det kommende års styre. Det er adgang til ekstraordinære årsmøter hvis foreningens styre ser grunn til det.

På årsmøtet har kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år adgang. Klubbmøter holdes jevnlig, for eksempel et møte pr. måned. På klubbmøter har alle interesserte adgang.

§ 7 STYRET

Foreningen har følgende styre: president, visepresident, kasserer, sekretær, webmaster og to øvrige styremedlemmer. Ved behov kan flere styremedlemmer velges inn, eller rollefordelingen endres.

Hvert av styrets medlemmer sitter i to år. President, sekretær og et styremedlem velges et år, det resterende styret neste år.

Hvis en i styret må trekke seg innen sin periode, skal en av styremedlemmene overta hans plass, fortrinnsvis det styremedlemmet som er valgt samtidig.
Hvis flere i styret trekker seg kan nytt styre velges på ekstraordinært årsmøte.

Ved valg på årsmøtet innstilles nye styremedlemmer av en valgkomité bestående av to personer. Disse velges på årsmøtet ett år i forveien. Sittende styre kan også opptre som valgkomite.

§ 8 SIGNATUR

Foreningen tegnes av president og ett av de øvrige medlemmene i styret i fellesskap.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endring av foreningens vedtekter må være styret i hende senest ved årsmøtets frist for innkommende forslag. Ved vedtektsendringer gjelder avstemming ved vanlig flertall blant foreningens fremmøtte medlemmer. Ved eventuell lik stemmegivning har President dobbeltstemme. Vedtekter kan bare endres på årsmøte. Det er anledning til ekstraordinært årsmøte.

§ 10 ÅRETS NAVN

Foreningen har hvert år anledning til å velge et medlem til betegnelsen «Årets navn». Utvelgelsen gjøres av styret sammen med de tre siste medlemmene som har fått utmerkelsen. Øvrige medlemmer har anledning til å gi sin stemme til hvem som helst av disse. Man kan fritt la være å velge noen til ”Årets navn” hvis det ikke finnes noen verdig kandidat.

«Årets navn» offentliggjøres på foreningens julebord eller det etterfølgende årsmøte. Utmerkelsen består av en champagne/vinkjøler med inngravert «ÅRETS NAVN ASCA», årstall og medlemmets navn.

§ 11 ÆRESMEDLEMSKAP

Foreningen har ved gitte anledninger mulighet til å tildele medlemmer æresmedlemskap. Medlemmer kan fremme forslag på kandidater til styret.

Det er styret som vurderer om foreslåtte kandidater er verdige til æresmedlemskap.

Æresmedlemskap er den høyeste heder som kan tildeles foreningens medlemmer. Det stilles ingen faste kriterier til innsats gjennom et bestemt antall år. Det vil alltid være vanskelig å vurdere innsatsen til de ulike medlemmer gjennom ulike antall år. En kandidat må uansett ha vist usedvanlig utholdenhet og trofasthet i sitt arbeide for foreningen. Det stilles heller ikke krav til hvilke verv en person må ha hatt i foreningen. Foreningen er avhengig av tillitsvalgte og dugnadsytere av alle slag for at det skal fungere. Imidlertid må en kandidat ha vist bredde og allsidighet i sitt arbeide samtidig som han eller hun har vist evne og iver til å trekke andre med seg i arbeidet for foreningen.

Et æresmedlem i foreningen blir livsvarig medlem, og får fritak fra betaling av medlemskontingent. Det skal utdeles en hedersbevisning til æresmedlemmet ved offentliggjøring.

§ 12 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent fastsettes av årsmøte. Æresmedlemmer og juniormedlemmer har gratis medlemskap.

§ 13 OPPLØSNING

Ved eventuell oppløsning av foreningen skal våre verdier tilfalle Norsk Luftambulanse. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på årsmøte etter samme regler som vedtektsendring. En eventuell oppløsning av foreningen skal først settes gyldig 60 måneder etter vedtak. Dette for å gi rom for gjenoppstart av foreningen. Foreningens midler sperres i denne perioden.